І семестр 2019/2020 навчального року

12 – А, Б,В класи Вчитель: К.Л.Панкоша

1. Хімія

Підручник: Величко Л.П. Хімія: підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: академічний рівень./Л.П.Величко. – К.:Освіта, 2011.-222с.

Тема №1: «Нітрогеновмісні сполуки» &29-31. А). Виконати завдання – с.158, 162.

Б). Виконати контрольну роботу №1.

Контрольна робота №1

І – варіантІ - рівень

1. Які функціональні групи характерні для амінокислот?

а). – ОН; б). - NН2; в). – СООН; г). – СОН.

2. Які з наведених нижче речовин належать до амінокислот?

а). СН3 - NН2; б). СН3 – СООН; в). СН3 – СН –СООН.

2

3.Чим підтримується третинна структура білків?

а). водневими зв’язками;

б). пептидними зв’язками;

в). взаємодією між функціональними групами радикалів поліпептидного ланцюга.

4. Назвати рівні організації білка:

а). денатурація;

б). вторинна структура;

в). третинна структура;

г). глобула;

д). первинна структура.

5. До сполук з подвійною хімічною функцією належать:

а). амінокислоти;

б). альдегіди;

в). глюкоза;

г). поліетилен.

6. Позначте правильне твердження «Денатурація білкової молекули – це руйнування…»:

а). первинної структури;

б). вторинної структури;

в). первинної і вторинної структур;

г). четвертинної, третинної і вторинної структур.

ІІ – рівень

1. За допомогою якого реактива можна визначити розчини білка та гліцерина?

а). розчин НСІ;

б). розчин Сu(ОН)2;

в). аміачний розчин АgNО3.

2. Укажіть процес, що відбувається при нагріванні водних розчинів білків:

а). кристалізація;

б). розклад;

в). денатурація;

г). дегідратація.

3.Виберіть правильне закінчення речення

«Незамінні амінокислоти в організмі людини …»:

а). синтезуються в недостатній кількості;

б). не синтезуються;

в). синтезуються в достатній кількості.

ІІ – варіант

І – рівень

1). Вкажіть хімічну формулу амінокислоти:

а). СН2 – СООН; б). NH4 NO3; в). СН3 - NН2.

2

2). До якого класу органічних сполук належить речовина, формула якої

Н2N - СН2 –СООН?

а). карбонових кислот;

б). спиртів;

в). амінокислот.

3). Процес втрати білковою молекулою своєї структури називається:

а). гідролізом;

б). коагуляцією;

в). денатурацією.

4). Які з наведених високомолекулярних сполук є природними?

а). нафта;

б). білок;

в). природний газ;

г). крохмаль.

5). Вторинна структура білка:

а). спіраль;

б). ланцюг;

в). глобула.

6).До сполук з подвійною хімічною функцією належать:

а). амінокислоти;

б). формальдегід;

в). глюкоза;

г). білки.

ІІ – рівень

1).Укажіть речовину, з якою анілін не взаємодіє:

а). Вг2; б). НNО3; в). НСІ; г). КОН.

2).Позначте правильне закінчення твердження «Між залишками амінокислот у молекулі дипептиду існує …»:

а). одна пептидна група;

б). два водневі зв’язки;

в). один водневий зв'язок;

г). дві пептидні групи.

3). Виберіть правильне закінчення «Замінні амінокислоти в організмі людини …»:

а). синтезуються в недостатній кількості;

б). не синтезуються;

в). синтезуються в достатній кількості.

Кiлькiсть переглядiв: 275

Коментарi

  • Jessietam

    2017-12-09 07:43:13

    A Biological Masterpiece, But Subject to Many Ills The human foot is a biological masterpiece. Its strong, flexible, and functional design enables it to do its job well and without complaint—if you take care of it and don't take it for granted. healthThe foot can be compared to a finely tuned race car, or a space shuttle, vehicles whose function dictates their design and structure. And like them, the human foot is complex, containing within its relatively small size 26 bones (the two feet contain...